Tüzük

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE

TARIM MAKİNALARI DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

Madde 1. Derneğin adı TARIM MAKİNALARI DERNEĞİ (TARMAKDER) dir.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 2. Derneğin merkezi İZMİR dir.

Şubesi yoktur. Dernek faaliyetlerinin amaç doğrultusunda yürütülmesi için Yönetim Kurulu kararı ile “Temsilcilik” ler açılabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 3. Derneğin amacı, “Tarım Sektörü” ile ilişkili her türlü faaliyette “Tarım Makinaları”, “Tarımsal Mekanizasyon” ve “Tarımda Enerji Kullanımı” gibi konuları “Ziraat Mühendisliği” çerçevesinde “Biyosistem Mühendisliği” yaklaşımıyla araştırmak, tarımsal mekanizasyonla ilgili projeler üretmek, uygulama çalışmaları yapmak, bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlar arasındaki iletişim ve işbirliğinin etkinleştirilmesine katkı sağlamaktır.

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4. Dernek amacına uygun olarak;

§ Üniversitelerde ve diğer kuruluşlarda çalışan araştırmacıların tanışmalarını ve dayanışmalarını arttırmak,

§ “Tarım Makinaları”, “Tarımsal Mekanizasyon”, “Tarımda Enerji Kullanımı” gibi alanlarda çalışan, tarım sektörüne bitkisel ve hayvansal üretim için her türlü girdi sağlayan, bu alanlarda üretim yapan, tarım ürünleriyle ilişkili ticari ve sınai faaliyette bulunan, hizmet sunan, kredi sağlayan kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkileri geliştirmek,

§ Bu alanda eğitim, öğretim, yayım ve araştırmalar yapmak, yaptırmak veya teşvik etmek,

§ Bu alanda çalışan genç bilim adamlarının uluslararası düzeyde yetişebilmeleri için danışmanlık yapmak, burs kaynakları yaratmak, mevcut burslardan yararlanma şansını arttırmaya çalışmak,

§ Bu alanda öğrenim gören öğrencileri yönlendirmek, staj olanakları sağlamak, iş hayatına hazırlayıcı ek bilgiler vermek,

§ Özel kurum, kuruluş ve firmalarla ortak projeler hazırlamak ve yürütmek,

§ Kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler hazırlamak ve yürütmektir.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI

Madde 5. Dernek amacını gerçekleştirmek için;

§ “Hakemli Dergi” niteliğinde bilimsel bir yayın organı çıkarır,

§ Araştırma eseri, telif veya derleme mesleki kitaplar basar, elektronik ortamda yayın yapar,

§ Tarım sektörünün güncel gereksinmelerine göre süreli veya süresiz yayınlar yapar,

§ Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel kongre, sempozyum, seminer, konferans gibi toplantılar düzenler,

§ İlgi alanına giren konularda mesleki kurs ve eğitim seminerleri organize eder, başarılı katılımcıları belgeler,

§ Görev alanlarına ilişkin konularda, toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikteki ortak projeleri kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak yürütür,

§ Sergiler ve fuarlar düzenler,

§ Yurtiçi ve yurtdışı mesleki ve teknik geziler organize eder,

§ Genç araştırmacıları teşvik etmek için yarışmalar düzenler, ödüller verir,

§ Yasal koşulları yerine getirerek yemek düzenleme, piyango çekilişi yapma, pul bastırma, hatıra parası/madalyon, rozet, arma yaptırma gibi yöntemlerden yararlanır.

DERNEĞE ÜYE OLMA

Madde 6. Dernekler Kanunu koşullarını taşıyan fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

Ancak üyelik başvurusu için “Derneğin Amacı” ve “Çalışma Konuları” maddelerinde belirtilen faaliyet alanlarında çalışma veya çalışmış olma zorunluluğu vardır.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan yazılı başvuruları en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur. Üyeliği uygun görülenlerin giriş aidatı ve yıllık ödentiyi ödedikleri tarih itibariyle, dernek üyelikleri kesinleşir.

Derneğe hizmeti geçmiş, maddi ve manevi katkıda bulunan kişilere Genel Kurul kararıyla “Fahri Üye” lik verilebilir. Ancak fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Türk vatandaşı olmayanlar, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka, Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye alınabilirler. Fahri üyelik için ikamet koşulu aranmaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 7. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahip olup üyelikten çıkma isteğini yazı ile Yönetim Kuruluna bildirdiği tarihten itibaren dernekten ayrılabilir.

Aidat borçlarını iki yazılı uyarıya rağmen ödemeyen üye istifa etmiş sayılır. Üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir.

ÜYELİKTEN ÇIKARMA

Madde 8. Derneklere üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Dernek tüzüğüne aykırı eylem ve davranışlarda bulunanların üyelik kaydı Yönetim Kurulunca silinir.

Ancak dernek tüzüğüne aykırı eylem ve davranışlarından dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır.

ÜYELİK HAKLARI

Madde 9. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Kurucu üyelerin, diğer dernek üyelerinden farklı veya öncelikli herhangi bir hakkı yoktur. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur. Kendileri isterse aidat verebilirler.

Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Madde 10. Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ORGANLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11. Derneğin Organları;

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kuruludur.

GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 12. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Hakkında üyelikten çıkarma kararı verilen üye, hakkındaki karar Genel Kurulca itiraz üzerine görüşülüp kaldırılmadıkça Genel Kurula katılamaz. İtiraz sonrası karar bozulursa, gündemin izleyen maddelerinin görüşülmesi sırasında üye Genel Kurula katılabilir. Bu halde adı soyadı, üyelik numarası toplantıya katılanlar listesinin sonuna eklenir. Aidat nedeniyle istifa etmiş sayılan üyeler Genel Kurul toplantısına katılma hakkından yoksundurlar.

Genel Kurul iki yılda bir Eylül ayında olağan, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Denetim Kurulunun veya üyelerden beşte birinin yazılı isteğine rağmen Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul çağrısı bu kişilerce yapılır, bunlar tarafından çağrı ile ilgili olarak yapılan giderler belgelenmek kaydıyla dernek bütçesinden kendilerine ödenir.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Madde 13. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YERİ

Madde 14. Genel Kurul toplantısı dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 15. Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Fesih ve tüzük değişikliği konularının görüşüleceği Genel Kurullar için yeterli toplantı ve karar çoğunluğu, tüzüğün ilgili maddelerinde ayrıca belirtilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

Madde 16. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına kimlik kontrolüyle imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve Başkan Yardımcısı ile iki yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi açık oylama yöntemi ile yapılır. Divan oluştuktan sonra toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 17. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Konunun gündemin hangi sırasında görüşüleceğine Genel Kurul Divan Başkanı, gerekirse Genel Kurulun da görüşünü alarak karar verir. Gündem maddelerinde sıra değişikliği de aynı yöntemle yapılır.

TOPLANTISIZ VE ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR

Madde 18. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan Genel Kurul toplantısı yerine geçmez.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 19. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Giriş aidatı ve yıllık aidatın belirlenmesi,

c) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

d) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi ve aklanması,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

f) Derneğin feshi,

g) Derneğin borçlanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

h) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

i) Üyelikten çıkarma kararlarına karşı itirazların görüşülmesi,

j) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEMİ

Madde 20. Oylamalar gizli ve açık oylama yöntemi ile yapılır.

Gizli oylar, Yönetim Kurulunca mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyelerce gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

İşaretli ve kimin tarafından kullanıldığı belli olan oylar geçersiz sayılır.

Açık oylamada Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylar sonucunda oylarda eşitlik olmuşsa kuraya başvurulur.

Açık oylamada eşitlik halinde oylama bir kez yenilenir. Eşitlik bozulmazsa Genel Kurul Başkanının lehinde oy kullandığı aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış sayılır.

Tüzükte başka bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına veya çoğunluğuna erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış sayılır.

OY HAKKINDA YOKSUNLUK

Madde 21. Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22. Yönetim Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir.

İlk toplantıda Yönetim Kurulu asıl üyeleri kendi aralarından Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman ve Yazman seçerler.

Yönetim Kurulu toplantıları en az üç ayda bir belirli günlerde veya başkanın çağrısı üzerine her zaman yapılır.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Özürsüz ve izinsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan asıl üyenin üyeliği düşer, yerine yedek üye çağrılır.

Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görev ve yetkileri kullanır.

a) Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli her türlü çabayı göstermek,

b) Derneği temsil etmek, gerektiğinde dernek amacına ulaşılabilmesi için bir veya birkaç üyesine yetki vermek, komisyonlar oluşturmak,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

d) Dernek tüzüğü ile Dernekler Kanunun ve Dernekler Yönetmeliğinin kendisine görev olarak verdiği diğer işleri yapmak; Dernek Beyannamesi verme yükümlülüğünü yerine getirmek,

e) Dernek tüzüğüne aykırı eylem ve hareketleri tespit edilen üyeler hakkında üyelikten çıkarma kararı vermek,

f) Dönem faaliyetlerine ilişkin raporu ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 23. Yönetim Kurulu üye tam sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.

DENETİM KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 24. Denetim Kurulu 3 asıl 3 Yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oylama yöntemi ile seçilir.

İlk toplantıda üyeler kendi aralarında başkan seçerler. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulunun işlem ve hesaplarını ve çalışmalarını yılda iki kez denetler, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu denetleme sırasında işlem ve hesaplarda uygunsuzluk, hukuka ve yasaya aykırılık halleri ile her hangi bir yolsuzluğun varlığını saptadığı takdirde durumu denetleme raporunda belirtmekle birlikte, Genel Kurulun olaya el koyması için hemen toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan ister. Yönetim Kurulu toplantı çağrısını bir ay içinde yapmazsa Denetim Kurulu mahallin Sulh Hukuk Hakimine başvurarak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını talep eder.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 25. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeler ile Genel Kurul sonuç bildirimi Dernekler Yönetmeliğinde öngörülen şekil, içerik ve belgelerle mülki idare amirliğine bildirilir.

MALİ HÜKÜMLER

AİDAT

Madde 26. Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş aidatı gerçek kişiler için 30 YTL, tüzel kişiler için 500 YTL; yıllık aidat ise 20 YTL dir. Giriş aidatı ve yıllık aidat her yeni dönem için Genel Kurulca belirlenir. Yıllık aidatlar iki yazılı uyarıya rağmen ödenmediği taktirde, üye istifa etmiş sayılır, üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını vermek zorundadır.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27. Derneğin gelir kaynakları;

a) Yıllık üye aidatları ve derneğe giriş aidatları,

b) Dernekçe yapılan yayınlardan sağlanan gelirler,

c) Dernek amacı doğrultusunda düzenlenen kongre, sempozyum, seminer, konferans, kurs, sergi, fuar ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirler,

d) Dernekçe düzenlenen piyango, balo, eğlence, yemek, kermes, temsil, konser, gezi gibi sosyal etkinliklerden sağlanan gelirler,

e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

f) Bağışlar ve Dernekler Kanunca alınabilecek yardımlar,

g) Dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan ayni ve nakdi yardımlar,

h) Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

YURT DIŞINDAN YARDIM ALINMASI

Madde 28. Dernek mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla yapılması zorunludur.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 29. Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkartılan yönetmelikte belirtilen defterleri usulüne uygun olarak tutar.

İşletme hesabı esasına göre tutulacak defterler; Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Kayıt Defteri, İşletme Hesabı Defteri, Alındı Belgesi Kayıt Defteridir.

Bu Defterlerin tasdik ettirilmesi, kayıt usulü, kayıt zamanı ilgili yönetmelikte öngörüldüğü şekilde uygulanır.

GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

Madde 30. Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Bu kapsamda bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmetler teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgelerin, ilgili yönetmelikte belirtilen nitelikte olması zorunludur.

ALINDI BELGELERİNİN DÜZENLENMESİ VE KULLANIMI

Madde 31. Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri Dernekler Yönetmeliğinde öngörülen usul ve biçimde Yönetim Kurulu kararıyla bastırılır ve matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Dernek saymanınca teslim alınan alındı belgeleri, Alındı Belgesi Kayıt Defterine kaydedilir. Alındı belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasında tutanakla devir teslimi yapılır.

Alındı belgesi ciltlerinin bastırıldıktan sonra tamamı, numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlama üzere defterin yalnızca başlangıç, bitiş ve serisi sütunları doldurularak, her bir satırda bir alındı belgesi cildi gösterilecek şekilde alt alta yazılmak suretiyle kaydedilir. Defterin diğer sütunları, alındı belgesi ciltlerinin gelir tahsil edilecek kişilere teslim edilmesi veya teslim alındı belgesi cildinin iade edilmesi sırasında doldurulur.

Tamamı kullanılmadığı halde herhangi bir nedenle iade edilen alındı belgelerinin kullanılmayan yaprakları tespit edilerek sayman ve iade eden kişi tarafından tutanak altına alınır. Bu şekilde iade edilen alındı belgesi ciltleri, gelir tahsil edecek başka bir kişiye verilebilir veya yaprakları üzerine büyük harflerle ve görünebilecek şekilde “İPTAL” yazılarak bir daha kullanılmaz.

Alındı belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karşılığı verilir ve kullanıldıktan sonra imza karşılığı geri alınır. Bu işlemler Alındı Belgesi Kayıt Defterinde gösterilir.

Alındı belgeleri, okunaklı bir biçimde silintisiz ve kazıntısız olarak doldurulur. Ödemede bulunana asıl yaprak koparılarak verilir, koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa; hatalı belge yaprağı ödemede bulunana verilmez. Asıl ve koçan yaprakların üzerine “İPTAL” ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır.

GELİR TAHSİL EDİLECEK KİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE YETKİ BELGESİ

Madde 32. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edilecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurullarının süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen Yönetim Kurullarının yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler Yönetim Kurulu Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar.

Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

İÇ DENETİM

Madde 33. Derneğin iç denetimi, Denetim Kurulunun yükümlülüğündedir. Denetim kurulu; derneğin defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını incelemenin yanı sıra, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini de, iç denetim kavramı çerçevesinde değerlendirir. Bir yılı geçmeyen aralıklarla yapılan bu denetim sonuçları bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunulur.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkililerince gösterilmesi zorunludur.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 34. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine konulmak ve en az onbeş gün önce değişiklik önerileri yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değişikliği Genel Kurulca yapılır.

Tüzük değişikliğinin olağan veya olağanüstü Genel Kurul gündemine alınabilmesi için en az onaltı (Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyeleri toplamına eşit) üyenin yazılı başvurusu gerekir.

Tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için toplantı yeter sayısı, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınabilir.

Tüzük değişikliği için karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla alınabilir. Bu çoğunluk sağlanmadığı taktirde değişiklik önerisi kabul edilmemiş sayılır.

Tüzük değişikliği yapmak amacıyla olağanüstü Genel Kurul toplantıya çağrılmış, ancak tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa; bir sonraki olağan Genel Kurula kadar, bu amaçla tekrar olağanüstü Genel Kurul daveti yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Madde 35. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ve toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Fesihle ilgili kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Derneğin Genel Kurul kararı ile feshi veya kendiliğinden dağılmış sayılma durumlarında derneğin mal varlığı TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’na bırakılır.

Derneğin tasfiyesi ve mal varlığının intikali işlemleri Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 36. Dernek ana tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde öncelikle Dernekler Kanununa bakılır, orada da hüküm yoksa Türk Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

1) İlk Genel Kurul toplantısına kadar derneği, kurucu üyelerden oluşturulan Geçici Yönetim Kurulu yönetir.

2) İlk Genel Kurul toplantısına kadar üyelik başvurusunu yapan ve yıllık aidatını ödeyen üyeler “Giriş Aidatı”ndan muaf tutulur.